1. Definicje
  2. Postanowienia ogólne
  3. Ceny
  4. Dostawa i odbiór
  5. Prawo odstąpienia od umowy
  6. Reklamacje
  7. Polityka prywatności
  8. Postanowienia końcowe
  9. Przetwarzanie danych osobowych.1. Definicje

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrze lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

1.7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem sklep.sprzatamy.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów).

1.10. STRONA - Usługodawca, Sprzedający lub Klient.

1.11. UMOWA SPRZEDAĹťY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej sklep.sprzatamy.com zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Firmę Usługową A&P2 Kazimierz Walijewski ul. Wiosenna 10/1 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-147-34-28, REGON: 330517549 zwaną/zwanego dalej "Sprzedającym".

2.2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.

2.4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego sklep.sprzatamy.com w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu sklep.sprzatamy.com dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

2.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
2.7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.


3. Ceny

3.1 . Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego sklep.sprzatamy.com podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie naszego Sklepu internetowego sklep.sprzatamy.com w zakładce - Sposoby dostawy

3.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, która zostanie wysłana klientowi wraz z zamówionym towarem.

3.3. Zapłata ceny może nastąpić:

3.3.1. przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),

3.3.2. poprzez PayU,

3.3.3. osobiście za pobraniem w punkcie odbioru osobistego.

4. Dostawa i odbiór

4.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, poprzez odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego.

4.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 3.

4.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy.

5.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).

5.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres:
Firma usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski ul. Jedności Narodowej 58 d, 78-100 Kołobrzeg przed jego upływem.

5.3. Termin czternastodniowy , w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu.

5.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6. Reklamacje

6.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fizycznych,
b. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu - w przypadku zakupu przez konsumenta.

6.2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać pocztą na adres:
Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski ul. Jedności Narodowej 58 d, 78-100 Kołobrzeg. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając pismo na adres: sklep@sprzatamy.com.

6.3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7. Polityka prywatności

7.1. Składając zamówienie w sklepie internetowym sklep.sprzatamy.com Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. sprzatamy.com . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" Sprzedający chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Sprzedającego.

7.4. Sklep internetowy - sklep.sprzatamy.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej sklep.sprzatamy.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: sklep.sprzatamy.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej.

7.5. Sklep internetowy o nazwie sklep.sprzatamy.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej sklep.sprzatamy.com (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu sklep.sprzatamy.com w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu http://sklep.sprzatamy.com/content/3-regulamin . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Firmę Usługową A&P2 Kazimierz Walijewski danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

9.1 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy Sprzatamy.com - Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski

9.2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski z siedzibą w Kołobrzegu pod adresem: ul. Jedności Narodowej 58 D, 78-100 Kołobrzeg. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.